NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
Ngày 27/4/2022, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU “về tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, trong đó yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo; về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh, cung cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống cho đồng bào dân tộc; đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1.  Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục triển khai, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc. Quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tập trung quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, của ngành, lĩnh vực trong từng thời kỳ; về lịch sử vùng đất Nam Bộ; lịch sử phong trào yêu nước của đồng bào Khmer ở tỉnh; về tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; về văn hóa dân tộc. Các cơ quan báo chí mở mục đưa thông tin về cơ sở, trong đó chú trọng các nội dung kiến thức pháp luật; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đời sống; ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh; bảo vệ môi trường... Thường xuyên cung cấp thông tin thời sự và những thông tin cần thiết, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đời sống, sản xuất; liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch... để tăng cường hiệu quả, chất lượng tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt tôn giáo tại các điểm chùa, buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ địa phương.

 Bám sát tình hình tư tưởng, đời sống, tâm tư nguyện vọng và dư luận trong đồng bào dân tộc, để vừa kịp thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vừa định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, hạn chế tối đa phát sinh tư tưởng trái chiều, xảy ra điểm nóng về “chính trị, tư tưởng” trong đồng bào dân tộc; củng cố lòng tin, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy sức mạnh tại chỗ, chủ động đấu tranh, phòng, chống, phản bác các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3. Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tiếng, chữ Khmer trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh, Tạp chí Văn nghệ Khmer của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Làm phong phú, đa dạng các chương trình, nội dung để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc.

  Đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa phục vụ cho công tác tuyên truyền như tài liệu, tờ bướm, tờ rơi, tờ gấp, sách in bằng chữ Khmer. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện văn hóa xã, phòng đọc sách xã, khai thác sử dụng có hiệu quả các đầu sách; hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, các đội văn nghệ ở các huyện, thị xã, thành phố.

4. Tăng cường xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc, tôn giáo nói chung, với những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo nói riêng, xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp quan tâm bồi dưỡng, bố trí những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, những người là gương điển hình, tiêu biểu ở địa bàn dân cư vào các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hòa giải ở cơ sở hoặc cơ cấu vào Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thực hiện tốt các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chế độ thông tin, chính sách động viên để lực lượng làm công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng trong vùng đồng bào dân tộc nói riêng.

5. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, lực lượng nòng cốt đoàn viên, hội viên trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền ở địa phương. Phân công, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, hiểu biết về phong tục tập quán, về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là hiểu tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, phong cách gần gũi, gắn bó, tận tâm, tận tụy với nhiệm vụ, có kinh nghiệm, có độ nhạy bén trước những vấn đề bức xúc, những yêu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc, được đồng bào, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tin cậy để làm công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, chú trọng những cán bộ có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện, công cụ nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin hiện đại để kịp thời xử lý các vấn đề đặt ra, những vấn đề phát sinh.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc.

7. Đầu tư, nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là các nhà văn hóa, trung tâm học tập, sinh hoạt cộng đồng; thư viện văn hóa, phòng đọc sách, tủ sách pháp luật xã. Quan tâm nâng cấp đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn, các cụm loa không dây ở các ấp, khóm. Tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền bằng tiếng Khmer để tuyên truyền giá trị văn hóa của dân tộc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật... đến với các tầng lớp nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc nói riêng. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa tổ chức tốt đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, tạo tâm lý vui tươi trong lao động, sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, hành động cách mạng theo quan điểm tư tưởng và định hướng chung của Đảng, Nhà nước.

 Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ hoạt động cho các lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đa dạng hóa nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền trong đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách, phụ cấp phù hợp cho cán bộ làm công tác tuyên truyền (tuyên truyền viên) của tỉnh, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

8.  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, tổ hội, câu lạc bộ để thu hút nhân dân, đặc biệt là người dân trong vùng đồng bào dân tộc tham gia vào tổ chức, tích cực thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, lao động sản xuất ở địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

9.  Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, hình có hiệu quả trong thực hiện chính sách dân tộc, những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong công tác vận động đồng bào tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin xấu, độc, sai sự thật, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

10. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc. Ban Chỉ đạo 35 các cấp thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm bắt, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc. Thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Phòng TT-BC-VH-VN

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 3830
  • Trong tuần: 24 149
  • Tất cả: 8823009

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn