Ngành Tuyên giáo: Chủ động, sáng tạo, bám sát thực tế
Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngành tuyên giáo tỉnh Trà Vinh đã không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và đã đạt được những thành tựu quan trọng, xứng đáng với vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” mà Đảng đã giao phó.

Theo yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, ngành tuyên giáo Trà Vinh đã nhạy bén, bắt kịp sự phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để đẩy nhanh sự đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển quê hương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Hẳn (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), ngành Tuyên giáo Trà Vinh đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt, được các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao: chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tích cực nghiên cứu lý luận chính trị, cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn tại địa phương và đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác lịch sử được quan tâm chỉ đạo, đã triển khai thực hiện nhiều công trình lịch sử địa phương, lịch sử ngành, các nhân vật lịch sử cách mạng…; công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ đảm bảo đúng định hướng, phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội được triển khai hiệu quả, kịp thời định hướng tư tưởng trong Đảng bộ; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc được triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả.. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Để giữ vững vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển quê hương, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân, ngành Tuyên giáo Trà Vinh luôn chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng. Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin người dân, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đảm bảo nguồn thông tin cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác các tính năng của mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai,  phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo luôn sự gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, tham mưu cấp ủy giải quyết hiệu quả những vấn đề người dân quan tâm. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự bình yên của người dân.

Thứ ba, quyết liệt thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ; tuyên truyền chia sẻ gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…. góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành lối sống, nếp  nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, kịp thời cụ thế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tiễn tại địa phương theo hướng sát hợp, hiệu quả; đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng trực quan, sinh động có sự tương tác giữa người dạy và người học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn; khắc phục tình trạng rập khuôn, lối mòn, thiếu sáng tạo trong cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại địa phương.

Thứ năm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường với chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh… Cán bộ tuyên giáo bên cạnh việc đáp ứng tốt về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cần phải thông thạo khoa học công nghệ, nhất là những công nghệ mới để bắt kịp xu thế thời đại, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy truyền thống 93 năm, toàn ngành tuyên giáo Trà Vinh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; nói hay, viết giỏi, tích cực làm”, là một chiến sỹ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.

Bài, ảnh: Huỳnh Trị

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 3866
  • Trong tuần: 8 243
  • Tất cả: 8806291

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn