Ngành tuyên giáo luôn chủ động, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh
Trong năm 2022, với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp, ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham mưu, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022. 

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  phát biểu Hội nghị

Nổi bật là công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy với nhiều hình thức đổi mới, hiệu quả. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm được thực hiện kịp thời. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo, lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả. Những kết quả trên đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng tư tưởng, nền tảng xã hội vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng ghi nhận, biểu dương đóng góp của ngành tuyên giáo các cấp của tỉnh hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết”

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng ghi nhận, biểu dương đóng góp của ngành tuyên giáo các cấp của tỉnh hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết”. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 09 thành tựu toàn ngành tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm 2022, đó là:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo (công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng,... và Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh). Thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số đã tham mưu triển khai các bước thực hiện Đề án sổ tay điện tử.

Thứ hai, công tác tham mưu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng, từ đó truyền tải được lượng thông tin các nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của các cấp ủy đảng đến nhân dân.

Thứ ba, tổ chức thành công hội nghị tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác”.

Thứ tư, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (công tác tuyên truyền được thực hiện nhiều hình thức, đa dạng, phong phú). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời đăng tải kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ năm, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm, Báo Trà Vinh cập nhật nhanh chóng, kịp thời tình hình thời sự trong tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Tạp chí văn hóa, văn nghệ tỉnh xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh, các giá trị văn hóa lịch sử về vùng đất và con người Trà Vinh đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Thứ sáu, lĩnh vực khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với các ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về khoa giáo. Trong năm tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt yêu cầu về thời gian, chất lượng, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, uốn nắn các vấn đề trên lĩnh vực khoa giáo như: giáo dục, y tế, khoa học công nghệ,...

Thứ bảy, thông tin đối ngoại trong năm 2022 đã chủ động, kịp thời, linh hoạt tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy mời Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đến thông tin tình hình thế giới trước tác động xung đột Nga - Ucraina, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn trên thế giới, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những thông tin chính thống. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phát trên Đài truyền hình Việt Nam “Dấu ấn kinh tế Trà Vinh sau 30 năm tái lập tỉnh”.

Thứ tám, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu kịp thời chỉ đạo tuyên truyền và những thông tin liên quan đến tình hình biển, đảo. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên trang, tin, bài; các sở, ngành, địa phương tuyên truyền các đề tài bảo vệ chủ quyền an ninh biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân cư ven biển.

Thứ chín, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng trong tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, xuất bản 02 công trình lịch sử ngành tỉnh, 08 công trình cấp huyện, xã. Đang biên soạn 09 công trình cấp tỉnh, 04 công trình lịch sử ngành huyện và 24 công trình lịch sử đảng bộ địa phương.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm bản lề tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trước thời cơ và thách thức đan xen, với chức năng, nhiệm vụ và phương châm "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", ngành tuyên giáo Trà Vinh xây dựng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; nói hay, viết giỏi, tích cực làm”, quyết tâm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong tình hình mới:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo.

Tích cực, chủ động dự báo những vấn đề trên thế giới, trong nước tác động đến địa bàn tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”; xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Phát huy sức dân, tài dân - lợi cho dân”.

Quan tâm sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; đề ra giải pháp khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện toàn tỉnh phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử hướng đến số hóa các văn bản chỉ đạo điều hành, tài liệu học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở; số hóa tài liệu sinh hoạt chi bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận và cập nhật kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện và tương đương, chủ động tiếp cận các nội dung sinh hoạt chi bộ; giúp Đảng ủy cấp trên được phép kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên một cách chủ động, linh hoạt; theo dõi việc ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới.

Tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương cho cán bộ, đảng viên các cấp trong tỉnh để giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên đối với Đảng, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc, từ đó ra sức phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, trước mắt là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động sát hợp tình hình địa phương, có tính khả thi cao trong thực hiện; đưa nội dung học tập, quán triệt nghị quyết vào các kỳ sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; tăng cường trao đổi, thảo luận, cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành kế hoạch, biện pháp thực hiện, áp dụng vào thực tiễn công tác, đồng thời có sự đánh giá việc tổ chức thực hiện.

Thứ ba, chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động công tác tuyên giáo.

Lĩnh vực lý luận chính trị - Lịch sử Đảng: Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng trong các địa phương, cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên qua học tập. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” bằng các hình thức phù hợp (tọa đàm, hội thi, …). Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số      95-KH/TU, ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng””; đẩy mạnh sưu tầm tư liệu, tổ chức biên soạn các công trình lịch sử theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp, hỗ trợ các ngành, địa phương làm tốt công tác biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung nâng cao chất lượng tin, bài đấu tranh chống những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên các vấn đề liên quan đến lịch sử vùng đất Nam bộ, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội: Tiếp tục phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong hoạt động thông tin, tuyên truyền. Đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, xu thế truyền thông mới; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền trên internet và mạng xã hội phục vụ công tác định hướng tư tưởng, dư luận để thông tin tích cực trở thành nguồn chủ lưu trên internet, mạng xã hội. Quan tâm theo dõi tình hình dư luận, thông tin trên báo chí và mạng xã hội liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; kịp thời có những tin, bài tuyên truyền định hướng, đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Thực hiện chuyển đổi số công tác tuyên giáo đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phù hợp nhu cầu, xu hướng tiếp cận thông tin của từng đối tượng.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ: Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí, các xuất bản phẩm, tờ tin nội bộ; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tham mưu chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội để tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Thẩm định chặt chẽ diễn văn kỷ niệm, các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, các chương trình, kịch bản văn nghệ tại các sự kiện quan trọng của tỉnh đảm bảo đúng định hướng tư tưởng.

Lĩnh vực Khoa giáo: Triển khai thực hiện tốt về mối quan hệ làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo theo Quyết định số 1123-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để chủ động hoàn thành tốt nhất công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, từ yêu cầu thực tiễn, đề xuất các giải pháp triển khai các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo đạt chất lượng. Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, định hướng, hướng dẫn các ngành trong khối tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực khoa giáo. Thực hiện chế độ hội nghị giao ban công tác khoa giáo định kỳ. Tăng cường công tác phối hợp địa phương, các ngành, nắm bắt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên lĩnh vực khoa giáo để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tuyên giáo.

Nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, chủ động tạo nguồn và triển khai kế hoạch xây dựng, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tuyên giáo bản lĩnh chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực tư duy, thường xuyên cập nhật và nắm vững các văn bản của Trung ương, của tỉnh để trở thành người cán bộ tuyên giáo có năng lực chuyên môn giỏi, tham mưu tốt, sáng tạo hiệu quả, trí thông, tâm sáng, nhất là nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm với công việc có tâm huyết, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm.

Tiếp tục sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bảo đảm sự hợp lý về cơ cấu tổ chức, nhân sự, nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiến nghị điều chỉnh tên gọi, bố trí, phân công công việc khoa học, hợp lý đối với người hoạt động không chuyên trách phụ trách tuyên giáo ở cơ sở.

Quyết tâm cao, động lực mới và niềm tin thắng lợi, nhất định ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trần Quốc Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 3541
  • Trong tuần: 7 918
  • Tất cả: 8805966

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn