NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2022
Năm 2021, trong bối cảnh của cả nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, với tinh thần chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các ngành, các cấp trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai nhiệm vụ phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19; chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch sát với thực tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả, tích cực, góp phần vào những kết quả chung của tỉnh và tạo những dấu ấn nổi bật của ngành, đó là: 

Thứ nhất, toàn ngành Tuyên giáo đã tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; chủ động đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19; tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết,  Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, Kế hoạch triển khai thực hiện  Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, chủ động và kịp thời biên soạn, phát hành các hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua internet, mạng xã hội; cung cấp thông tin định hướng, chính thống cho cơ quan báo chí, thông tin, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo tiếp tục được triển khai toàn diện, có hiệu quả. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được quan tâm.

Thứ ba, các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại được tập trung thực hiện; kịp thời thông tin tuyên truyền về những thành tựu nổi bật, tiềm năng và lợi thế của tỉnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử tỉnh Trà Vinh ra ngoài tỉnh. Ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, mạng xã hội để tuyên truyền, cung cấp thông tin định hướng về tình hình biển, đảo của đất nước, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc. 

Thứ tư, tích cực và chủ động hơn trong việc khai thác các nguồn tin; sàng lọc, xử lý từ mạng xã hội để kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Thứ năm, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phối hợp các ngành liên quan kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có liên quan để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

Phát huy những thành tựu của công tác Tuyên giáo năm 2021, trong năm 2022, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo phù hợp với quá trình phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó ưu tiên một số lĩnh vực như: công tác thông tin tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết của Đảng;  khảo sát, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch.

2. Tham mưu triển khai vận hành có hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử nhằm đa dạng hóa các hình thức, chủ động cung cấp tài liệu học tập Nghị quyết. Tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng điểm về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những quyết sách lớn của các kỳ họp Quốc hội khóa XV, các chính sách chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35- KH/TU, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm lựa chọn nội dung, những mô hình mới, tổ chức đánh giá, kết luận để nhân rộng.

4. Sử dụng có hiệu quả các công cụ, các nền tảng của trí tuệ nhân tạo để xây dựng các sản phẩm, tài liệu tuyên truyền; Theo sát tình hình sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội để xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội có số lượng người dùng lớn, để tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin tuyên truyền, thông tin định hướng cho người dân. Tăng cường tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (5/1992 - 5/2022).

5. Triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới” của Tỉnh ủy, xác định rõ phương châm hành động "chủ động, sáng tạo, nhanh, rộng, hiệu quả"; trong đó, chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương, của ngành; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Số hóa, chuyển đổi số các tài liệu lịch sử của các ngành, địa phương ở dạng đa phương tiện (ebook, inforgraphic, video graphic).

7. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác khoa giáo, trong đó chú trọng công tác tham mưu và phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương thuộc lĩnh vực Khoa giáo. Tăng cường công tác phối hợp địa phương, các ngành, nắm bắt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên lĩnh vực khoa giáo để kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo.

8. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ.

9. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đa dạng các hình thức điều tra, khảo sát dư luận xã hội; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội thông qua báo chí, mạng xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác triệt để các tiện ích của internet và mạng xã hội trong nắm bắt và định hướng dư luận. Số hóa, tự động hóa việc điều tra, báo cáo kết quả điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương, ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm".

10. Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Nhóm chuyên gia, Tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên các cấp; thực hiện tốt công tác nắm tình hình và đấu tranh, phản bác những thông tin có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, xử lý kịp thời những tài khoản đăng tải thông tin sai trái, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.

11. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm thông tin đối ngoại; tăng cường hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan báo, đài Trung ương để đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (5/1992 - 5/2022). Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về biển, đảo, về phân giới, cắm mốc và công tác quản lý biên giới của Việt Nam với các nước; chú trọng tích hợp các loại hình đa phương tiện (inforgraphic, video graphic, audio) trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới có rất nhiều biến động khó lường, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đất nước đang mở rộng hội nhập quốc tế, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân chịu tác động bởi nhiều yếu tố từ các nội dung thông tin trên nền tảng internet, mạng xã hội trong và ngoài nước, trong đó có cả những yếu tố tiêu cực. Do vậy, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải luôn luôn có sự đổi mới, linh hoạt; phát huy truyền thống, kết quả, kinh nghiệm đạt được, tiếp tục bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết trên các lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Trần Quốc Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 28 067
  • Tất cả: 8827213

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn