Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hiện nay, tỉnh ta đang tổ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban biên tập Website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu bài viết của Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy gửi đến các đại biểu dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nhận định tình hình mới với những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen; từ đó đề ra những giải pháp quan trọng sát hợp với tình hình, quyết tâm khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ đạt được những kêt quả cao nhất.

Đ thông tin đến các đại biu dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ ở cấp huyện những nội dung đánh giá khái quát tình hình của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua, gợi mở một số vấn đề để đại biểu nghiên cứu, suy nghĩ đóng góp trí tuệ của mình tìm giải pháp cùng quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

1. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bình quân đạt 1,42%/năm, GRDP đầu người cuối năm 2022 đạt 71,36 triệu đồng. Thu nội địa tăng bình quân trên 3,12%/năm (đến cuối năm 2022 thu được 5.514 tỷ đồng), vốn đầu tư xã hội tăng nhanh, chiếm 42,16% GRDP. Cơ cấu kinh tế chuyến dịch đúng hướng; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,94%. Tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp theo hướng phát triển bền vừng, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục duy trì và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Hoàn thành trước thời hạn về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, với 100% số xã và 06 huyện đạt chun nông thôn mới và 02 đơn vị thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, còn lại huyện Trà Cú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cp; diện mạo nông thôn và thành thị ngày càng khởi sắc.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tiến bộ. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,88%, trong đó tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 3,61%, thế hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đặc biệt là n lực quyết tâm vươn lên của các tầng lóp nhân dân trong tỉnh.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, bảo đảm ôn định chính trị - xã hội cho phát triển và cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đã có nhiu mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong t chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động của cấp ủy, t chức đảng các cấp có nhiu đi mới, tiến bộ. T chức, bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị được sp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch đào tạo, bi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được tăng cường, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh có 15 thành viên, do đng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng ban. Tập trung đi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nêu gương ca cán bộ, đảng viên và người đng đầu được phát huy tốt. Vai trò của Mặt trận T quốc và các t chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được cng cố và tăng cường.

2. Một số khó khăn, hạn chế:

Còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng chưa thật sự bền vững, chưa có bước đột phá. Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từng bước có nâng lên nhưng còn chậm. Chuyn dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm, sản xuất công nghiệp còn ít, quy mô nền kinh tế còn thấp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn một số hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số t chức cơ sở đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tô quốc, các t chức chính trị - xã hội từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Tinh thần trách nhiệm một số cấp ủy và người đứng đầu chưa cao, chưa quyết liệt trong công việc. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, còn vi phạm kỷ luật Đảng và vi phạm pháp luật Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

 

        3. Nhận định một số tình hình trong thời gian tới:

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước trong nửa nhiệm kỳ còn lại được dự báo trong bối cảnh, tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn. Trong tỉnh cũng còn những khó khăn đáng quan tâm: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp; thu hút đầu tư còn ít; vốn đầu tư toàn xã hội giảm; điều kiện sản xuất khó khăn, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng; tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; một số dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn phát sinh khó kiểm soát; một số mặt hàng nông sản đầu ra không ổn định; dịch bệnh nguy hiểm trên người, nhất là dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khá phức tạp...

        4. Gợi mở một số vấn đề cần quan tâm để đại biểu nghiên cứu:

       Các chi tiêu đạt thấp được xác định do những nguyên nhân nào là ch yếu, giải pháp cho lĩnh vực đó là gì. Tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh được xác định còn nhiều lĩnh vực có thế mạnh nhưng chưa khai thác hết, vậy cần có những giải pháp nào đ khai thác tối đa, hạn chế để lãng phí tiềm năng, nhất là tiềm năng đất đai. Việc phân bổ nguồn lực đầu tư đã qua, đề xuất phân b như thế nào cho có hiệu quả cao nhất. Công tác kêu gọi đầu tư còn những vướng mắc nào là đim nghẽn đã qua chưa được quan tâm đúng mức trong chỉ đạo giải quyết. Tng vn đầu tư toàn xã hội đa số các địa phương và tỉnh đều đạt thấp so với Nghị quyết, vậy đâu là nguyên nhân, giải pháp nào cần thực hiện quyết liệt đ đạt chỉ tiêu này. Đánh giá tình hình đời sống, thu nhập của người dân, lao động có việc làm n định... có sát với thực tế tình hình chưa. Công tác khám và điều trị bệnh, tình hình phòng, chống dịch bệnh nguy him trên người nhất là dịch bệnh Covid-19 với sự quyết liệt đã qua phần lớn là đạt được kết quả tích cực, nhưng cần rút kinh nghiệm gì cho nhiệm vụ quan trọng bo vệ sức khỏe nhân dân. Xây dựng nông thôn mới cần phải có những giải pháp mạnh nào nhằm tiếp tục nâng các tiêu chí theo tiêu chí mới, hạn chế đến mức thấp nhất các tiêu chí sụt giảm nhiều, tng bước nâng cht các tiêu chí Nông thôn mới theo đúng thực chất. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xác định còn đâu là khâu yếu đ quan tâm ch đạo nhằm đảm bảo các t chức đảng, chính quyn, đoàn th thật sự trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết.

         5. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nữa nhiệm kỳ còn lại:

Thứ nhất, tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đ làm cơ sở định hướng phát triển. Tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế đ tạo động lực đưa Trà Vinh phát triển bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm của tỉnh và chủ động đề xuất, kiến nghị, phối hợp các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy, hải sản, dịch vụ cảng biển, kho vận, logistics, sửa chữa, đóng tàu, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ và năng lượng tái tạo; xây dựng và phát triển đội tàu có công suất lớn, đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mạnh về kinh tế biển…

Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, tuần hoàn và kinh tế số; tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị, có sức cạnh tranh cao và phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm và tiến tới có nhiều sản phẩm OCOP bảo đảm tiêu chuẩn, thương hiệu quốc gia. Tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tích cực triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, quan tâm đến các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao, hấp dẫn du khách và từng bước trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống thiên tai, các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là phòng, chống đại dịch Covid-19. Tăng cường quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn lợi hải sản; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động, kỹ năng, tay nghề trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, năng lực đào tạo. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo về chuyển đổi số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội...

Thứ tư, thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trên biển. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu và tín nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyn, điều động, b nhiệm cán bộ;  tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc một cách bài bản, chiến lược, lâu dài, không để hẫng hụt nguồn cán bộ trong nhiệm kỳ mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm chỉ đạo tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực; tăng cường chỉ đạo quán triệt, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Củng cố vững chắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Với tư duy và tầm nhìn mới, nghiêm túc kế thừa những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, xây dựng Trà Vinh sớm trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 27 876
  • Tất cả: 8827022

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn