PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TRONG TỈNH, HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 134-KH/TU của Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhận thức rõ và ý thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị của đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, khoa học, có chất lượng công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội. Kế thừa, vận dụng kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, lần này công tác chuẩn bị văn kiện tại đại hội được thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, đặc biệt là Tiểu ban Văn kiện Đại hội các cấp nên văn kiện đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự từ cấp ủy đến ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, hợp lý, đúng quy trình, quy định.

Đại hội đã tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực vào các văn kiện trình đại hội. Kết quả, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 07/8/2020 đã chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, cơ bản đạt yêu cầu theo kế hoạch. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự, tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua chào mừng đại hội, tạo sinh khí phấn khởi trong nội bộ và ngoài nhân dân; với phương châm “Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, Bứt phá, Phát triển”, Đại hội được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17/10/2020 một cách trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, nội dung, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích, yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Từ kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; coi đó là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ.

Hai là, quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 134-KH/TU của Tỉnh ủy “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Ba là, chuẩn bị dự thảo các văn kiện và tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện phải chủ động tiến hành sớm, khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân ưu, khuyết điểm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát đúng, có tính khả thi cao. Việc tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện phải được thực hiện chu đáo, huy động được tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm đúng theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đồng thời phải bảo đảm tiêu chuẩn theo Quy định.

Năm là, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải quan tâm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ; chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong Nhân dân và những việc có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, nhân sự cấp ủy khóa mới và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Hà Nội. Phát huy kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền về kết quả đại hội chi, đảng bộ của địa phương, đơn vị mình và Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Đây là Đại hội đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; Đại hội quyết định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang tin của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố); tuyên truyền bằng hình thức trực quan (khẩu hiệu, panô, áp-phích) và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...tạo sinh khí phấn khởi, tin tưởng và thành công của Đại hội.   

Thứ hai, tập trung hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; tổ chức triển khai Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và của các cấp ủy địa phương, đơn vị, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và của từng cá nhân, tạo sự bứt phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ đại hội, lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, chuẩn bị tốt các điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh mừng Đảng, mừng Tân Sửu năm 2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị sô 48-CT/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”. Quan tâm chăm lo, thăm hỏi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với nước, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid – 19, tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác; thường xuyên theo dõi tình hình, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống khô hạn, mặn xâm nhập, các dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, không để gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư, triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” . Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Trong trách nhiệm của từng cấp, từng ngành thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ năm, chủ động, tích cực nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh qua công tác tuyên truyền về kết quả đại hội và qua triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và các cấp ủy. Đặc biệt, tình cảm, thái độ của cán bộ đảng viên và Nhân dân đối với đại hội và kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng phát huy vai trò của Ban Chỉ đaọ 35 các cấp trong tỉnh, lực lượng chia sẻ thông tin tích cực của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong nắm bắt những thông tin trái chiều, xấu độc trên mạng xã hội, nhất là trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tích cực đấu tranh, phản bác, xóa bỏ. Đồng thời, định hướng tư tưởng trong nội bộ, định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực, giữ vững ổn định tư tưởng trong Đảng bộ và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên chính là hành động thiết thực hướng về đại hội và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                        Trần Bình Trọng

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 3670
  • Trong tuần: 8 047
  • Tất cả: 8806095

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn