PHÁT HUY THÀNH TỰU NĂM 2020, TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG NĂM 2021
Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đã cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị trong khối tuyên giáo tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng:

Thứ nhất, công tác Tuyên giáo bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh; tích cực động viên, cổ vũ tính tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khắc phục những khó khăn, thách thức như hạn mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, dịch bệnh Covid-19... hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Toàn ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy, các nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn mặn, dịch bệnh, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng bị tác động bởi dịch bệnh; thường xuyên theo sát diễn biến tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp để ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội.

Toàn ngành cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của cấp ủy và chính quyền các cấp, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo, thông tin đối ngoại... Thực hiện nghiêm túc chế độ hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí... Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó có việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cuộc họp của Quốc hội khóa XIV, các hội nghị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân... góp phần làm cho Nhân dân nhận thấy bầu không khí cởi mở, dân chủ trong Đảng và xã hội ngày càng được mở rộng, tiếp thu được nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp cho Đảng, Nhà nước nói chung, cho các cấp ủy, chính quyền địa phương nói riêng.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Toàn ngành đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp những thông tin định hướng và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, đặc biệt là những thông tin sai trái, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội; phòng, chống sự xâm nhập các sản phẩm độc hại về văn hóa, góp phần giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Thứ hai, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, tham gia chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng, góp sức vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai sớm, liên tục, đồng bộ, trên diện rộng có chiều sâu, đặc biệt phát huy hiệu quả của internet và mạng xã hội (trên website và fanpage Nghị quyết và cuộc sống của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đội ngũ chia sẻ thông tin tích cực của các ngành, địa phương) đã huy động được đông đảo lực lượng tham gia, tạo được sự lan tỏa, khơi dậy lòng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống của quê hương Trà Vinh anh hùng, phấn khởi về những thành tựu của đất nước, của tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới của đất nước, vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham gia các công việc chuẩn bị nội dung Đại hội theo sự phân công của cấp ủy; tham gia xây dựng dự thảo văn kiện, các văn bản điều hành Đại hội, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, ban tuyên giáo các cấp tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về kết quả đại hội, khẩn trương biên soạn tài liệu tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy sơ, tổng kết, chỉ đạo triển khai nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy[1] góp phần tạo những chuyển biến tích cực, nhất là trên lĩnh vực báo chí; xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình và trẻ em, thể dục - thể thao... Qua sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giúp cho các cấp ủy rút ra những kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham mưu cho cấp ủy triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2020; tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng 29 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tổ chức xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, kết quả đạt 02 giải khuyến khích.

Thứ năm, tham mưu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước của dân tộc và của tỉnh theo tinh thần trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Toàn ngành đã tham mưu, phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh đạt kết quả tốt như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. Đặc biệt, là tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900 - 01/01/2020) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư và vận động Quỹ an sinh xã hội năm 2020 của tỉnh.

Các hoạt động trên đã phát huy niềm tự hào, phấn khởi, ý chí tự lực, tự cường khát vọng vươn lên của Người Trà Vinh trong xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thứ sáu, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử, đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống chi, đảng bộ cơ sở cho 148 học. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định lịch sử nhằm nâng cao chất lượng các công trình lịch sử. Trong năm các địa phương, đơn vị đã xuất bản 07 công trình lịch sử, đến nay đã có 35 xã, phường, thị trấn và 07 huyện, thị xã, thành phố xuất bản lịch sử đảng bộ đến năm 2015. Chất lượng các công trình được nâng lên, có sự thống nhất với lịch sử toàn Đảng, và có nét đặc thù nên của từng địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành 02 công trình lịch sử “Nhân vật chí” (tập 2), “Các tập thể, cá nhân Anh hùng” (công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh).

Phát huy những thành tựu của công tác tuyên giáo năm 2020, trong năm 2021 toàn ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện thật tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm nổi bật tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Đại hội; quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng ra các tầng lớp nhân dân những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tăng cường sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự bứt phá ngay trong tháng đầu năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, nội dung chỉ đạo công tác tuyên truyền phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, động viên mọi cử tri trong tỉnh tự giác, nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài, thật sự tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của cả nước (Quốc hội) và địa phương (Hội đồng nhân dân các cấp), bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ ba, phát huy thành quả, kinh nghiệm của Đai hội thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V, giai đoạn 2020 -2025 và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X, động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện có hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) trong cuộc hợp thường lệ lần thứ 18 (trong 2 ngày 07 và 08/12/2020) đã ra quyết định.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, cổ động những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, gắn với việc tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chính Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). Trong đó, Trà Vinh tự hào là một trong những địa phương tổ chức chuyến tàu đầu tiên từ Nam ra Bắc để thăm dò, mở đường và vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam, đồng thời cũng là một trong những bến tiếp nhận vũ khí từ các chuyến tàu không số.

Thứ năm, làm tốt trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp cận và chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội” Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 23/7/2019 thực hiện Kết luận số 153-KL/TW của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội” và Đề án “Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội”.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa. Phát huy những thành tựu đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật như Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ đã đánh giá: “Nội dung, hình thức hoạt động của báo chí, thông tin truyền thông, văn học - nghệ thuật chưa thật phong phú, đa dạng, chưa thu hút được nhiều thành phần, lực lượng xã hội tham gia”. Nâng cao vị trí, vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan chủ quản, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Thứ bảy, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo. Đánh giá hoạt động của tổ khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn để có định hướng củng cố, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ động nghiên cứu để tham mưu, định hướng thúc đẩy việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình và trẻ em, dân số và phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo trong năm 2021.

Thứ tám, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, theo đó đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải nắm vững lý luận và thực tiễn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tâm huyết, trách nhiệm, cầu tiến; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá, xếp loại, xét thi đua, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp theo các chương trình: “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm Chính trị các huyện”; “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu lý luận chính trị”; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở, “Bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên”; “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức của Trường chính trị và các Trung tâm chính trị cấp huyện”.

Trần Bình Trọng¸Nguyên UVBTV, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 [1] Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng các sở, ngành, địa phương chủ động hoàn thành 08/08 nhiệm vụ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Tuyên giáo theo Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban còn hoàn thành 31 dự thảo văn bản khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó có các báo cáo: tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 về công tác gia đình; 15 năm thực hiện Chỉ thị 50 về ứng dụng công nghệ sinh học; 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 về phòng chống HIV/AIDS; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45 về công tác tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; 10 năm thực hiện Chỉ thị 46 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”, 02 năm thực hiện Đề án của Tỉnh ủy “về đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1735
  • Trong tuần: 32 512
  • Tất cả: 8832468

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn