Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 30/8/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) và Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm Chuyên gia, Tổ Thư ký, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. Theo đó, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận được một số kết quả nổi bật như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 35-NQ/TW sát hợp với hình thực tiễn tại địa phương, nhất là Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác hàng năm; các kế hoạch kiểm tra, khảo sát, tập huấn nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng bằng nhiều giải pháp, xây dựng đội ngũ chia sẻ thông tin tích cực rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, chân thực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm chủ thông tin trên Internet và mạng xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin tuyên truyền xuyên tạc, thông tin sai sự thật về các vụ, việc diễn ra trên địa bàn tỉnh và một số địa phương trong nước, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước,... từ đó tạo ra mạng lưới đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch một cách rộng rãi và ngày càng phát huy hiệu quả. Qua triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tích cực tham gia công tác truyền thông tích cực trên không gian mạng. Vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân được nâng lên.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, UVTV,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ -Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các lực lượng cộng tác viên trong những năm qua đã có nhiều cố gắng trong công tác theo dõi, giám sát, phát hiện và kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nhiều vấn đề phức tạp, đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin có quan điểm sai trái thù địch; chia sẻ nhiều thông tin chính thống, bài viết chính luận rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Lâm Minh Đằng đề nghị các cấp, các ngành phát huy tối đa trách nhiệm, vai trò, khả năng của từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này; Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng tham gia đấu tranh đảm bảo đa tuyến, đa chiều, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt đủ mạnh; trong đó cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Khai thác triệt để những tiện ích của mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền với phương châm “lấy hoa thơm lấn cỏ dại”; lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, thông tin sai, góp phần tạo môi trường mạng trong sạch, lành mạnh trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, phần mềm để tra soát, ngăn chăn chặn thông tin xấu, độc. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, kích động gây rối, gây hoang mang dư luận, mất lòng tin của Nhân dân. Các cơ quan nồng cốt tăng cường nghiên cứu phương thức, thủ đoạn mới, cách thức nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch để tuyên truyền rộng rãi. Tập trung hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng nòng cốt, đấu tranh phản bác và các kỹ năng sử dụng mạng xã hội tham gia đấu tranh phản bác. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch; thực hiện tốt vai trò cung cấp thông tin, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội; phối hợp người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, chức sắc chức việc, người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng… làm vai trò kết nối, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kịp thời chuyển tải thông tin, phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các phong trào thi đua hành động cách mạng tại địa phương. Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

 Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 6 tập thể 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35.

Tin - ảnh: Phúc Nguyên 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 553
  • Trong tuần: 28 113
  • Tất cả: 8827259

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn