Tạo điều kiện cho giảng viên trung tâm chính trị tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, các kỳ họp của HĐND
Đó là một trong những chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 374-CV/TU ngày 27/4/2022 về việc uốn nắn chất lượng giảng dạy tại các trung tâm cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định, thời gian qua, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm tại trung tâm chính trị cấp huyện. Tuy nhiên, qua theo dõi hoạt động giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện cũng còn có những hạn chế, nội dung giảng dạy còn nặng về lý luận, ít thông tin thực tiễn; giảng viên kiêm nhiệm một số nơi tham gia giảng dạy chưa đều, chưa báo đảm theo lịch phân công; hoạt động thẩm định giáo án của hội đồng sư phạm giáo dục lý luận chính trị các nơi chưa thường xuyên, một số đơn vị còn chưa chặt chẽ...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, công tác giảng dạy của giảng viên, khẳng định được vai trò, vị thế của đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung:

1. Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm của trung tâm được tiếp cận thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng... của địa phương; được tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, Ủy ban nhân dân và các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện. Giúp giảng viên có thông tin thực tế để cập nhật, bổ sung vào bài giảng, tạo được sự phong phú, đa dạng, tăng thêm tính hấp dẫn của nội dung giảng dạy, giúp cho học viên nhận thức đầy đủ hơn về tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường trách nhiệm của giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện trong việc cung cấp, định hướng thông tin cho giảng viên chuyên trách.

2. Chỉ đạo ban tuyên giáo, trung tâm chính trị tham mưu lựa chọn, củng cố đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, có khả năng (nói, viết, phương pháp giảng dạy), trình độ, kinh nghiệm thực tế từ nguồn là cấp ủy viên hoặc lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm có điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm thường xuyên, lâu dài, có khả năng chủ động cập nhật thông tin, kiến thức đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

3. Quan tâm xây dựng, củng cố, phân công giảng viên chuyên trách của trung tâm chính trị bảo đảm tiêu chuẩn như: Có đủ những tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (có chuyên ngành đào tạo phù họp vị trí việc làm hoặc chuyên môn đảm nhiệm); là đảng viên, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm, có khả năng truyền đạt, có ít nhất 01 năm làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở tổng biên chế được giao, xem xét bố trí giảng viên chuyên trách cho phù hợp.

4. Tăng cường chỉ đạo củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng sư phạm giáo dục lý luận chính trị đế thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng nội dung giảng dạy, thẩm định giáo án của tất cả giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm chặt chẽ, bảo đảm nội dung giáo án, bài giảng đầy đủ, hợp lý về tính lý luận và thực tế tình hình của đất nước, của tỉnh, của địa phương.

5. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan được nêu trong Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII), Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về đối tượng, tiêu chun và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, bảo đảm đi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị trong thời gian tới.

Theo Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII):

Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.

Trung tâm có nhiệm vụ:

Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng; cho cấp uỷ viên cơ sở.

Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp uỷ và phục vụ giảng dạy, học tập.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp uỷ cấp huyện.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 3770
  • Trong tuần: 24 089
  • Tất cả: 8822949

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn