Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm
Đó là nội dung trong Công văn số 441-CV/TU ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thường binh - Liệt sĩ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng, đạt được kết quả quan trọng. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; triển khai tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện đúng quy định, đầy đủ và kịp thời công tác giải quyết trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng; phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong Công văn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; các chương trình, kế hoạch của tỉnh về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo người có công với cách mạng, về công tác “Đền ơn đáp nghĩa và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; tuyên truyền ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

3. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), bảo đảm thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức và trở thành phong trào giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến cán bộ cấp cơ sở và nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, kịp thời hướng dẫn và giải quyết các hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng, vướng mắc tại địa phương (nếu có). Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; giải quyết kịp thời các hồ sơ đủ điều kiện hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; giải quyết kịp thời đơn, thư, kiến nghị của công dân về chính sách người có công.

5. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của cộng đồng và bản thân, gia đình người có công; động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, gương mẫu vươn lên vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Củng cố duy trì và giữ vững xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; tiếp tục duy trì, bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, những tấm gương người có công tiêu biểu, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt khó, chủ động phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực đóng góp các phong trào ở địa phương.

6. Tổ chức kiểm tra, chỉnh trang và vệ sinh sạch sẽ tất cả các nơi thờ cúng liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ...) trên địa bàn tỉnh bảo đảm sạch đẹp, tôn nghiêm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc. Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm, viếng mộ liệt sĩ.

7. Các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác người có công với cách mạng; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp trong giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy trình xét duyệt hồ sơ của các đối tượng. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

8. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trách nhiệm, tận tâm với công việc, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội đến hiện tại, toàn tỉnh đã xác nhận được 64.460 người có công, trong đó:

 + Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945: 417 người.

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 325 người.

+ Liệt sĩ: 19.624 người.

 + Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 3.370 người.

 + Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: 63 người.

 + Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: 9.717 người.

 + Bệnh binh: 94 người.

+ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: 1.678 người.

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: 3.348 người.

 + Người có công giúp đỡ cách mạng: 8.814 người.

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: 12.415 người.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1622
  • Trong tuần: 32 399
  • Tất cả: 8832355

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn