Toàn văn: Phát biểu của đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”
anh tin bai

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn chuyên đề năm 2023, 2024, 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Biên soạn đã hoàn chỉnh nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến để quán triệt thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin chúc toàn thể quý đại biểu, các đồng chí dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Vận dụng nội dung Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp biên soạn Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”, hướng đến cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ, giải pháp sát hợp, tạo động lực đưa Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững và có những “bứt phá”, nhất là tạo chuyển biến thật sự trong thực hiện “6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá”, nhằm quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

anh tin bai

Đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chuyên đề năm 2024 được cơ cấu với 04 nội dung lớn:

I. Sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

II. Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

III. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

IV. Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục đích cần đạt được đối với việc biên soạn, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là thực hiện đạt mục tiêu Trà Vinh trở thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên soạn Chuyên đề đã tích cực, trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp, chắt lọc, tổng hợp, biên soạn nội dung đảm bảo vừa cụ thể hóa nội dung Chuyên đề của tỉnh vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2024.

Nội dung Chuyên đề đã cơ bản đảm bảo đạt yêu cầu cô đọng, xúc tích, dễ học, dễ nhớ, đây là cơ sở quan trọng để triển khai tạo được sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo Bác về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tôi đề nghị các địa phương, đơn vị và đại biểu lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, đại biểu cần tập trung theo dõi các nội dung do báo cáo viên trình bày để tiếp thu, nắm vững những vấn đề cốt lõi, quan trọng những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Sau Hội nghị này, từng đồng chí, nhất là các đồng chí lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt một cách bài bản, nghiêm túc và hiệu quả; khắc phục bệnh hình thức trong học tập Nghị quyết nói chung của cán bộ, đảng viên. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp và làm sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung Chuyên đề 2024 vào sinh hoạt thường xuyên trong cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị, sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, cấp ủy các cấp cụ thể hóa, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024; trong đó xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nội dung đột phá, sáng tạo của địa phương, cơ quan, đơn vị và sát với chức trách và nhiệm vụ của bản thân; gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; các mô hình, điển hình, cách làm hiệu quả từ trước theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác đảm bảo 05 lĩnh vực theo Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 16/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chú trọng xây dựng mô hình về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm nghèo bền vững, an ninh trật tự và mô hình - cách làm hay; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,...

Thứ ba, chỉ đạo tổ chức tốt việc bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp vào Kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện năm 2024. Tập trung nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuối lời, nhân dịp năm mới, xin trân trọng chúc toàn thể các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, an yên, hạnh phúc, năm mới “Quyết tâm mới - Thắng lợi mới - Thành công mới!

Xin cảm ơn!

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 649
  • Trong tuần: 28 209
  • Tất cả: 8827355

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn